O nas

Stowarzyszenie „SENIOR TUR” zostało powołane do życia w sierpniu 2013r. Zrzesza ludzi „pozytywnie zakręconych”, dla których aktywne spędzanie czasu jest priorytetem. Skierowane jest głównie dla osób 50+ (również niepełnosprawnych), ale nie zamykamy się na młodszych, którym przyświecają masze cele zapisane w regulaminie stowarzyszenia (§5 i§6). Najbardziej aktywna jest Sekcja Fotograficzna Stowarzyszenia, której główne zainteresowania to fotografia krajoznawcza. Urządzamy dla naszych członków plenery fotograficzne, na których aktywnie spędzamy czas. Efektem tych wypadów są wystawy fotograficzne, gdzie prezentujemy zdjęcia uczestników tych foto-plenerów.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili: Zbigniew Fedyczek – Prezes, Marek Nowak – V-ce Prezes, Maria Kierat – Sekretarz, Grzegorz Maruszczyk – członek.


Od 30 marca 2023r. Skład Zarządu jest następujący:

 

                                              

 

Marek Nowak – Prezes tel. 502606580      Piotr Więckowski – V-ce Prezes tel. 512359642      Halina Stefanik – Sekretarz     

     

         

 

Witold Machura – Skarbnik               Ewa Kuzior-Odulińska - Członek


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Izabela Adamicka – Przewodnicząca

Teresa Radziewicz – sekretarz

Irena Skowrońska-Gondek – członek


 

Nasz Regulamin

 

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego SENIOR TUR

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SENIOR TUR i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

 

II. Cele i środki działania

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób po 50 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych,

 2. podnoszenie jakości życia i świadomości społecznej osób 50+, w tym osób niepełnosprawnych,

 3. organizowanie czynnego życia osobom po 50 roku życia, w tym osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele regulaminowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

 1. działań na rzecz przestrzegania praw osób starszych, w tym niepełnosprawnych,

 2. działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celu Regulaminowego,

 1. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,

 2. dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celem regulaminowym,

 3. doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących przy realizacji celów regulaminowych,

 4. działalności oświatowej /w tym m. in. szkoleń -szczególnie z zakresu fotografii krajoznawczej, pokazów, wystaw, prelekcji, spotkań, paneli dyskusyjnych, wykładów, kursów, konferencji/,

 5. działalności kulturalnej /organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym/,

 6. infrastruktury zapewniającej realizację celów regulaminowych,

 7. stron internetowych o tematyce związanej z celami regulaminowymi,

 8. czasu wolnego osób starszych i ich rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie organizacji wycieczek i aktywnego wypoczynku,

 9. spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin i ze znanymi ludźmi z miasta i okolic, w celu poznania i promocji regionu,

 10. udziału w budowaniu nowoczesnej świadomości osób starszych,

 11. poradnictwa oraz doradztwa osobom po 50 roku życia, w tym niepełnosprawnym,

 12. systemu motywacyjnego dla osób po 50 roku życia oraz wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju osobistego,

 13. grup terapeutycznych stosownie do potrzeb,

 14. aktywizacji społecznej osób po 50 roku życia, w tym niepełnosprawnych,

 15. współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami osób po 50 roku życia i ich rodzin, w tym niepełnosprawnych,

 16. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień osób 50+,

 17. inicjatyw edukacyjno- kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń,

 18. innej działalności w sferze działań publicznych w zakresie:

- działalności charytatywnej,

- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- ochrony zdrowia i profilaktyki,

- promocji i organizacji wolontariatu,

 1. inicjowanie i rozwijanie życia koleżeńskiego członków i sympatyków i wytwarzanie atmosfery wzajemnej tolerancji i zaufania.

 2. wypowiadanie się w sprawach publicznych w zakresie działalności regulaminowej.

 

III. Członkostwo

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd.

 3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

 4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. śmierci członka,

 2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 4. utraty praw publicznych,

 5. wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:

 • niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

 • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma:

1. prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

2. prawo głosu w sprawach Stowarzyszenia,

3. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

4. prawo otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,

3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia ,

4. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:

 1. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

 3. kontrola działań podjętych przez Zarząd,

d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa
w Stowarzyszeniu,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 

§ 11

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej,

podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków Zarządu

oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

 

dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga bezwzględnej większości głosów przy

obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 12

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 14

 1. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, zastępcy, skarbnika, sekretarza i członka.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

 3. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 16

W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

 

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

§ 18

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 4. Czynnościami przekraczającymi zakres Zwykłego zarządu są:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 2 000 zł.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

§ 20

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.